صفحه اصلی > معرفی شرکت  > معرفی مدیران > روسای شهرستانی 

هادی مبارکی

رئیس اداره گاز شهرستان سمنان

مرتضی نظری

رئیس اداره گاز شهرستان گرمسار

سعید یحیی زاده

رئیس اداره گاز شهرستان شاهرود

سعید غلامی

رئیس اداره گاز شهرستان دامغان

حسینعلی بشارتی فرد

رئیس اداره گاز شهرستان آرادان

محمد کامرانی

رئیس اداره گاز شهرستان میامی

علی اکبر برقبانی

رئیس اداره گاز شهرستان مهدیشهر

 

تصاویر منتخب