صفحه اصلی > روابط عمومی > نظرسنجی از مشترکین و ارباب رجوع 
نظرسنجی از مشترکین و ارباب رجوع
1-شرکت گاز در توسعه و آبادانی استان و ارتقاء رفاه جامعه به خوبی عمل کرده است؟
بسیار مخالفم مخالفم نظری ندارم موافقم بسیار موافقم
2-شرکت گاز شرکتی مشتری مدار بوده و با مشترکین خود ارتباط خوبی دارد؟
بسیار مخالفم مخالفم نظری ندارم موافقم بسیار موافقم
3-نحوه محاسبه گازبهاء شفاف و روشن می باشد؟
بسیار مخالفم مخالفم نظری ندارم موافقم بسیار موافقم
4-خدمات دریافت شده از شرکت(تغییر نام، جابجایی علمک و...) با مبالغ پرداختی مناسب است؟
بسیار مخالفم مخالفم نظری ندارم موافقم بسیار موافقم
5-شرکت گاز در خدمت رسانی به مشترکین برنامه زمانی اصولی و مناسبی را رعایت می نماید؟
بسیار مخالفم مخالفم نظری ندارم موافقم بسیار موافقم
6-اقدامات شرکت به منظور رسیدگی به شکایات، انتقادات و نظرات را مثبت ارزیابی می کنم
بسیار مخالفم مخالفم نظری ندارم موافقم بسیار موافقم
هرگونه نظر و پیشنهاد خود جهت ارتقای کیفیت خدمات شرکت گاز استان سمنان را بیان فرمایید

تصاویر منتخب